Notificacions per WhatsApp a la feina

Logo WhatsApp

Es pot donar per vàlida una baixa voluntària d’un treballador que ho comunica a l’empresa per WhatsApp? Tindria que fer-ho mitjançant la típica carta per escrit?

Casos en que SI

És el cas d’una empresa que en el seu dia a dia se sol comunicar amb els seus treballadors mitjançant l’aplicació de missatgeria de WhatsApp (per avisar que s’arriba tard, per encarregar una determinada feina a un treballador que està fora de l’oficina, etc..).

Arriba un moment que un empleat acaba de comunicar mitjançant aquesta aplicació que causarà baixa voluntària. Surt el dubte si aquest mitjà és l’adequat per comunicar tal decisió.

Doncs bé, sapigueu que en aquest casos les comunicacions efectuades per WhatsApp son vàlides i sorgeixes efectes de la mateixa manera que una notificació de carta per escrit:

  • Dimissió: Si un treballador comunica la seva dimissió i en el seu missatge revela de manera clara e inequívoca la seva voluntat de dimitir. Aquesta comunicació seria vàlida ja que la dimissió no requereix requisits formals. Tan sols s’hauria de guardar el missatge.
  • Període de prova: Aquest tipus de comunicació tampoc requereix el compliment de requisits formals. Per tant es podria dur a terme mitjançant WhatsApp. Tot i amb això, sempre és preferible documentar l’extinció en un document signant per ambdues parts per tal que no hi hagi dubtes que s’hagi comunicat.
  • Per conveni: hi ha convenis que valides l’ ús de WhatsApp per efectuar algunes comunicacions. Seria el cas de la crida a la reincorporació que treballadors fixes discontínues.

Casos en que NO

Per exemple un acomiadament (ja sigui objectiu o disciplinari), un trasllat, una modificació substancial de les condicions de treball. En aquests casos, la llei obliga a comunicar la mesura reflectint els fets causants que els han motivat així com la data d’efecte. Com tota aquesta informació no cap en u missatge de WhatsApp, el correcte és entregar una carta degudament redactada amb tot tipus de detall.